Stadgar


Nedan finner du föreningens stadgar


Stadgar för Antens Gammaldansare. Antagna av årsmötet 1979-03-08.
Reviderad upplaga antagen på årsmötet 2021-08-24.


§ 1 Ändamål Föreningen, vars namn är ANTENS GAMMALDANSARE, har till ändamål att främja intresse och färdighet för dans i allmänhet och gammaldans i synnerhet samt att verka för upprätthållande och höjande av en god gammaldanskultur under trivsamma och ordnade förhållanden. Föreningen är politiskt och religiöst neutral. Föreningen arbetar för drogfrihet och jämställdhet alla kategorier.


§ 2 Medlemskap Rätt att vinna medlemskap har varje person som vill följa föreningens stadgar. För allas trevnad skall medlem uppträda nykter och hyfsat på föreningens sammankomster och danskurser. Styrelsen äger rätt att utesluta medlem, som genom olämpligt uppträdande eller eljest skadar föreningens verksamhet. Styrelsen kan dock icke utesluta annan styrelsemedlem. Försäljningen av medlemskap upphör en vecka innan årsmötet och börjar åter omedelbart efter detta.


§ 3 Valberedning Årsmötet utser valberedning om tre ledamöter, som väljs på två år. Valberedningen konstituerar sig själv. Valberedningen framlägger förslag till ledamöter i styrelsen och andra eventuella personval.

§ 4 Styrelsen Styrelsen ska bestå av minst fem och högst nio ledamöter, varav minst fem ska vara ordinarie och resten suppleanter. Suppleanterna inträder vid ordinarie ledamots förfall eller avgång i den ordning de blivit valda. Ledamöter och suppleanter väljs för två år och avgår växelvis årligen. Årsmötet utser varje år ordförande och kassör. Styrelsen konstituerar sig i övrigt själv och fördelar mellan sig de olika funktionerna. Styrelsen åligger: att verkställa föreningens beslut att förbereda, leda och genomföra föreningsarbetet att handha föreningens ekonomiska angelägenheter att besluta i föreningens angelägenheter med undantag av frågor som enligt stadgarna skall beslutas av årsmötet (medlemsavgifter, stadgeändring, upplösning m.m.). Frågor av övergripande ekonomisk karaktär skall dock alltid beslutas av årsmötet eller extra föreningsmöte. Styrelsen skall på årsmötet och eventuella andra möten informera om vidtagna åtgärder. Styrelsen ansvarar vid föreningssammankomster för medlems- och nykterhetskontroll samt att bestämmelser för nyttjande av lokalen efterlevs. Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig.

§ 5 Sammanträden, verksamhetsår Verksamhetsåret omfattar kalenderåret. Årsmötet skall hållas senast under mars månad efter verksamhetsåret. Förutom årsmöte hålles extra föreningsmöte:
1. När styrelsen eller revisorerna påyrkar detta.
2. När minst 20% av medlemmarna, räknat av medlemsantalet vid senaste årsskiftet yrkar detta. Vid årsmötet skall följande ärenden upptas till behandling: a. Uppgörande av förteckning över närvarande röstberättigade.
b. Fråga om kallelse behörigen skett.
c. Val av funktionärer vid årsmötet (ordförande, sekreterare, justeringsmän samt rösträknare).
d. Styrelsens redovisningshandlingar och verksamhetsberättelse.
e. Revisorernas berättelse.
f. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
g. Val av styrelse.
h. Val av revisorer.
i. Val av ev övriga funktionärer.
j. Övriga i kallelsen anmälda ärenden.

RÖSTBERÄTTIGADE är samtliga närvarande medlemmar. Vid lika röstetal skall ärendet avgöras genom lottning.

KALLELSE till årsmöte annonseras senast två veckor innan på hemsidan, via e-mail samt anslås i lokalen minst en månad i förväg.

EXTRA FÖRENINGSMÖTE inkallas på liknande sätt, dock utan iakttagande av viss tid för kallelsen om ärendets handläggning så erfordrar.

§ 6 Allmänna bestämmelser Medlem som ändrar adress skall anmäla detta till sekreteraren. Vid beslut om uteslutning av medlem skall den uteslutne delgivas beslutet genom rekommenderad försändelse. Det åligger varje medlem att ta del av och rätta sig efter föreningens stadgar samt efterleva ordningsföreskrifter.

§ 7 Revision För granskning av räkenskaperna och verksamheten väljs en revisor samt en suppleant. Suppleant inträder vid ordinarie revisors frånvaro. Det åligger revisorn att verkställa revision av styrelsens förvaltning och på årsmötet avgiva berättelse med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet. Vid revisionen skall tillses att fattade beslut icke strida mot dessa stadgar eller av årsmötet fattade beslut, att räkenskaperna är väl förda och behörigen verifierade. Vid årsmötet skall revisorn vara närvarande och föredra berättelsen. Revisorn har rätt att granska och inventera även vid annan tidpunkt utan att på förhand underrätta om detta. Årsrevisionen skall vara verkställd och berättelsen upprättad senast 14 dagar före årsmötet.

§ 8 Medlemsavgift Medlemsavgiften fastställs av årsmötet och gäller för nästkommande verksamhetsår.

§ 9 Inträdes- och kursavgifter Inträdes- och kursavgifter fastställs av styrelsen.

§ 10 Stadgeändring Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid två på varandra följande möten, varav det ena skall vara årsmötet. För stadgeändring erfordras 2/3 mötesmajoritet.

§ 11 Upplösning Föreningen kan ej upplösas med mindre än att styrelsens majoritet och 2/3 mötesmajoritet är ense om beslutet, som måste fattas vid två av varandra följande möten, varav ett skall vara årsmötet.